SINGHASQUARE แนะนำนักศึกษาฝึกงาน

SINGHASQUARE
SINGHASQUARE

การฝึกงานของนักศึกษา ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้บทใหญ่ เพราะนักศึกษาจะได้รับการเสริมทักษะและประสบการณ์เพื่อให้พร้อมสำหรับการทำงานจริง โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนการนำความรู้ในส่วนภาคทฤษฏีไปสู่การฝึกฝนเพื่อการปฏิบัติงานจริง

เพื่อให้การฝึกงานของน้อง ๆ ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการหรือตามที่หลักสูตรกำหนด ก่อนอื่นใดนั้น นักศึกษาจะต้องวางเป้าหมายการฝึกงานที่ชัดเจน คือต้องรู้ว่า วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายในการฝึกงานของตนคืออะไร เพื่อจะสามารถเตรียมความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

ลำดับถัดไปซึ่งสำคัญอย่างมาก เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของการฝึกงานได้อย่างเต็มที่ก็คือ การเลือกสถานที่ในการฝึกงาน นักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการหรือสถานที่ในการฝึกงานที่เกี่ยวข้องในคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อที่จะสามารถมีโอกาสนำความรู้ในภาคทฤษฎีไปฝึกฝนในการปฏิบัติงานจริงได้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน
http://www.singhasquare.com/