Singha Biz Course The Smart Internship รุ่น 10

Singha Biz Course X รับนักศึกษาฝึกงาน

The Smart Internship รุ่น 10…เต็มสิบทุก X
โครงการฝึกงานรูปแบบพิเศษ ที่ให้โอกาสทุกคนได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการทำงานจริงทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด การบริหาร โฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล

เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนเวที” ที่ทุกคนจะมี “โอกาส” โชว์ศักยภาพของตนเอง ได้ฝึกแบบลงลึกรอบด้าน ด้วยการ “ทำงานจริง” ให้ “ทำงานเป็น” ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ การตลาด การบริหารจัดการ การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทรัพยากรบุคคล “พร้อม X แบบจัดเต็มกันหรือยัง?” สิงห์ บิซ คอร์ส X ประสบการณ์สิงห์ ประสบการณ์จริง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา
2. มีความตั้งใจจริงที่จะร่วมโครงการ Singha Biz Course และมีความต้องการที่จะเรียนรู้งาน ใน 5 สาขาวิชาดังนี้
• การตลาด • การบริหารจัดการ • การขาย • การโฆษณาประชาสัมพันธ์ • ทรัพยากรบุคคล
3. หากผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course ได้ตลอดทั้งโครงการ
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์และสุขภาพจิตดี

เพื่อให้ได้นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม และมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการ จึงได้แบ่งการคัดเลือกเป็น 3 รอบดังนี้

1. การสอบคัดเลือกรอบแรก
o เปิดรับสมัคร / สอบคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ (พร้อมกันทั่วประเทศ) ทาง www.singhabizcourse.com  ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561
o คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 500 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบคัดเลือกรอบที่ 2
o กำหนดการสอบ 8 ม.ค. – 28 ก.พ. 2561 ทาง www.singhabizcourse.com
o ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 500 คนวันที่ 14 มีนาคม 2561

2. การสอบคัดเลือกรอบสอง
o สอบข้อเขียน ณ หอประชุม บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
o คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 100 คน ที่จะได้สิทธิ์ในการสอบรอบ 3 (สอบสัมภาษณ์)
o กำหนดการสอบ 24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่
o ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คนวันที่ 9 เมษายน 2561

3. การสอบสัมภาษณ์
o โดยคณะกรรมการจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
o ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
o คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน
o กำหนดการสอบ น.ศ.ไทย 24-25 เมษายน 2561 น.ศ.ต่างชาติ 26-27 เมษายน 2561 ณ บจก.บุญรอดบริวเวอรี่
o ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกงาน วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 .

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามรายละเอียดจาก Call Center ในช่วงการเปิดรับสมัครสอบ Online (ม.ค. 2561)

ที่มา http://singhabizcourse.com/2018/