โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดารับนักศึกษาฝึกงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อเปิดโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริงโดย มีระเบียบในการรับสมัครนักศึกษาดังนี้

1.การพิจารณานักศึกษาเข้าฝึกงาน

จะรับนักศึกษาจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง เข้าฝึกงานทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรปฎิบัติงานสหกิจศึกษา (ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวกับ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) นักศึกษาฝึกงานต่อรุ่น ไม่เกิน 80 คนและนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา ต้องส่งโครงร่างงานวิจัยมาพร้อมใบสมัคร เพื่อพิจารณารับเข้าฝึกงาน ทั้งนี้หากเต็มจำนวนตามที่กำหนดจะปิดรับสมัคร

2.การรับสมัคร

2.1 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิลดา จะเปิดรับสมัครเป็นประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้

กำหนดวันรับสมัครระยะการฝึกงาน ปี 2561
สิงหาคม – กันยายน  60มกราคม – พฤษภาคม  61
ตุลาคม – พฤศจิกายน  60พฤษภาคม – สิงหาคม  61
มกราคม – กุมภาพันธ์  61สิงหาคม – ธันวาคม 61

2.2 สถาบันหรือนิสิต นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะขอรับการฝึกงานที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดา ขอให้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และสามารถยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานได้ด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

เรียน   ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต  แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต  ถนนราชวิถี
กรุงเทพมหานคร  10303

3. การติดต่อประสานงาน

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา งานฝึกอบรม

โทรศัพท์  0-2282-7171-4, 0-2282-1150-1 ต่อ 4111,4320,1001 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา http://www.ubu.ac.th/new/index.php?page=ubu_event&id=13318&newsheader=show&newstype=1