สภาอุตสาหกรรมฯ รับนักศึกษาฝึกงาน หลายสาขา

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 ดังนี้
เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและการดำเนินการกับรัฐ
ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม
ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดหรือใบรับรองคุณภาพสินค้า
ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแก่รัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม
ส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเป็นแหล่งกลางสำหรับนักอุตสาหกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม

ต้องการรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน โดยมีคุณสมบัติผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
– ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือพึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ เศรษฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

ติดต่อบริษัท
THE FEDERATION OF THAI INDUSTRIES Co.,Ltd.
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 โซนซี ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
[email protected]