การบินไทยรับนักศึกษาฝึกงาน

การบินไทยรับนักศึกษาฝึกงาน
การบินไทยรับนักศึกษาฝึกงาน

หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอเข้ารับการฝึกงานต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกาย
สุภาพถูกต้องตามระเบียบที่ทางสถาบันกำหนด และกำลังศึกษาในหลักสูตร ดังนี้.-
1. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น วิศวกรรมเกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง เป็นต้น)
2. หลักสูตร ปวส.สายงานด้านช่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

วิธีปฏิบัติในการส่งนักศึกษามาขอเข้ารับการฝึกงาน
1. สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับ บริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาเบื้องต้น ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดและจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุ คณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) ถึง
ผู้จัดการกองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 89 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน

2. (บริษัทฯ กำหนดวันสัมภาษณ์นักศึกษาทุกวันพุธของสัปดาห์) นักศึกษาจะต้องมายื่น
แสดงความจำนงด้วยตนเอง ณ
สำ นักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้ง (IA)
พร้อมทั้ง แต่งกายตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำหนดตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและพิจารณา แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์ หรือนัดหมายวันสัมภาษณ์ให้แก่นักศึกษา

3. หากผ่านการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ(เริ่มฝึกงาน) พร้อมให้เอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานจากบริษัทฯ

– กำหนดหมดเขตการยื่นเอกสารขอฝึกงาน 31 กรกฎาคม 2555 วันเริ่มการฝึกงาน 3 กันยายน 2555

– กำหนดหมดเขตการยื่นเอกสารขอฝึกงาน 30 กันยายน 2555 วันเริ่มการฝึกงาน 5 พฤศจิกายน 2555

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaiairways.com/about-thai/careers/th/careers.htm