ทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย UIBE ปี 2561

ทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัย UIBE

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครทุนระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัย University of International Business and Economy (UIBE) รายละเอียดดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการสมัคร

– ใบสมัครออนไลน์ (ปริ้นใบสมัครหลังจากกรอกใบสมัครและลงลายมือชื่อแล้ว)
– สำเนาใบรับรองการศึกษาสูงที่สุด 1 ฉบับ
– บรรยายแผนการเรียนไม่มากกว่า 1,500 คำ
– ประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ)
– หนังสือรับรองจากทางอาจารย์ หรือรัฐบาลรับรองแบบเป็นทางการ 2 ฉบับ
– สำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร 1 ฉบับ
– สำเนาพาสปอร์ตหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน 1 ฉบับ
– ภาพถ่ายหน้าตรงฉากหลังสีขาว 2 ใบ
– สำเนาผลการสอบ TOFEL สูงกว่า 86 หรือ IELTS สูงกว่า 6.0 หรือผ่านการทดสอบทางโทรศัพท์จากทาง UIBE

หมายเหตุ :
– เอกสารประกอบการสมัครสามารถใช้ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน
– เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะไม่ได้รับคืนไม่ว่าได้รับการคัดเลือกหรือไม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จะต้องสำเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) หรือผู้บริหารระดับกลาง/ระดับสูง หรือผู้จัดการ
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
– อายุไม่เกิน 45 ปี
– ต้องมีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ TOFEL (IBT) 86 หรืิอสูงกว่า / มีใบรับรองภาษาอังกฤษ (ใบรับรองของรัฐบาล)
– ผู้สมัครจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำคู่สมรสหรือญาติๆ และเพื่อนๆ เดินทางไปด้วยในระหว่างศึกษาในประเทศจีน

ขั้นตอนการสมัคร

1. กรอกใบสมัครทุนการศึกษาของสมาคมฯ ตามลิงค์แนบ
2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบเข้ามายังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
ที่อยู่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 5 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 หรือเข้ามายื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ข้างต้น
3. รอการตอบรับจากทางสมาคมฯ โดยทางสมาคมฯ จะตอบรับกลับ และจะแจ้งขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

***** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2585-5884 หรือ 097-136-8661

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา