ทุนรัฐบาลฮังการี ปี 2018

ทุนรัฐบาลฮังการี

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี  ค.ศ. 2017-2018 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยฝ่ายฮังการีเสนอให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-Degree ดังนี้

1. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) จำนวน 11 สาขาวิชา
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) จำนวน 23 สาขาวิชา

2. ทุนการศึกษาเต็มจำนวนระดับปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) จำนวน 2 สาขาวิชา
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) จำนวน 53 สาขาวิชา

3.  ทุนการศึกษาเต็มจำนวนประเภท Non-Degree จำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร Preparatory Course in Hungarian Language (สำหรับผู้สมัครขอรับทุนที่ต้องการจะสมัครรับทุนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาฮังการี)

รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชา คลิก

รายละเอียดทุนการศึกษาเต็มจำนวนตามประกาศของรัฐบาลฮังการี ได้แก่

1. การยกเว้นค่าเล่าเรียน

2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือน สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตร Non-Degree เดือนละ 40,460 โฟรินท์ฮังการี และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก เดือนละ 140,000 โฟรินท์ฮังการี สำหรับระยะเวลา 2 ปีแรก และเดือนละ 180,000 โฟรินท์ฮังการี สำหรับระยะเวลา 2 ปีหลัง

3. การจัดหาที่พักให้หรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินท์ฮังการี/เดือน

4. ค่าประกันสุขภาพ ไม่เกิน 65,000 โฟรินท์ฮังการี/ปี/คน

หมายเหตุ: ทุนการศึกษาเต็มจำนวนดังกล่าวเป็นเพียงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนเท่านั้น ผู้ได้รับทุนการศึกษาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือทั้งหมดด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าครองชีพในแต่ละเมืองของประเทศฮังการีได้ที่เว็บไซต์ http://studyinhungary.hu/living-in-hungary/menu/your-costs-of-living.html

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดของทุนการศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu หรือดาวน์โหลดคู่มือการสมัครรับทุนการศึกษาฯ ได้ที่นี่ 

ที่มา http://inter.mua.go.th/