ทุนรัฐบาลบรูไน ปี 2018/2019

ทุนรัฐบาลบรูไน

รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลาม เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษา Brunei Darussalam Government Scholarships 2018-2019 ในระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี และปริญญาโท โดยเปิดรับนักศึกษาจาก กลุ่มประเทศอาเซียน กลุ่มประเทศ Commonwealth กลุ่มประเทศ OIC และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก

Brunei Darussalam Government Scholarships for Foreign Students, 2018-2019 เป็นทุนที่รัฐบาลบรูไนให้กับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยสำคัญต่าง ๆ ในบรูไน ได้แก่

  • Universiti Brunei Darussalam – www.ubd.edu.bn
  • Universiti Islam Sultan Sharif Ali– www.unissa.edu.bn
  • Universiti Teknologi Brunei– www.utb.edu.bn
  • Politeknik Brunei – www.pb.edu.bn

ปีการศึกษาจะเริ่มในเดือน กรกฎาคม/สิงหาคม 2018

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นผู้มีสัญชาติ ASEAN, Commonwealth, OIC และอื่น ๆ ที่ระบุ
– มีอายุ ระหว่าง 18-25 ปี กรณีสมัครเรียนระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 35 ปี ในระดับบัณฑิตศึกษา
– ผู้มีสัญชาติบรูไน หรือคนต่างชาติที่อาศัยใน Brunei Darussalamไม่มีสิทธิสมัครขอทุน
– IELTS score of 6.0 or TOEFL minimum overall score 550 or its equivalent.

ผลประโยชน์

– ยกเว้นจากการเสียค่าเรียนทั้งหมด รวมทั้งค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
– เงินเดือน เดือนละ BND500.00
– เงินช่วยเหลือหนังสือ หรือตำราเรียน ปีละ BND600.00
– เงินช่วยค่าอาหารเดือนละ BND150.00
– เงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการขนสัมภาระต่าง ๆ หลังจบการศึกษา BND250.00
– ที่พักได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันที่ศึกษา ในลักษณะหอพักในมหาวิทยาลัย
– ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 แต่ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย (Applicants should be nominated by their Government) ซึ่งทางผมยังไม่เห็นประกาศผ่านหน่วยงานใดๆ เลย เบื้องต้นขอแนะนำให้ติดต่อไปยัง สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2568 5646 ต่อ 117

ลิงค์ข้อมูลทุนการศึกษา