โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 YTSA 2020

ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดจัดโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 (Young Thai Science Ambassadors 2020) ขึ้นเป็นปีที่ 16 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยกำหนดให้เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในแง่มุมต่างๆ ภายใต้แนวคิด การมีหรือการไม่มีวิทยาศาสตร์ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลกและชีวิตของเราในหัวข้อ Change…โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เยาวชนที่มีสัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 17 – 23 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด และอ่านในระดับที่สามารถสื่อสารได้
  • ต้องไม่เคยผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยมาก่อน
  • สามารถเดินทางต่างประเทศได้

การรับสมัคร

เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ website ของ อพวช. www.nsm.or.th

พร้อมส่งลิงค์คลิปวิดีโอการนำเสนอการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ภายใน 3นาที ในหัวข้อที่กำหนด โดยสามารถเลือกนำเสนอเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

พฤศจิกายน 2562 – สิงหาคม 2563

โดยมีเกณการพิจารณาการนำเสนอจากคลิปวีดีโอ ดังนี้

เนื้อหาสาระ–เนื้อหาถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

ความชัดเจน–สามารถสื่อสารได้ชัดเจน เนื้อหาที่นำเสนอจะต้องไม่ยากหรือซับซ้อนจนเกินไป หรือง่ายจนเกินไป สามารถอธิบายหลักการที่นำเสนอได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย อาจใช้สื่อ (Props)มาใช้ประกอบการอธิบาย โดยไม่อนุญาตให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆมาใช้ประกอบการนำเสนอ เช่น PowerPointบางส่วนของภาพยนตร์ animation ฯลฯ

การนำเสนอ–บุคลิก ท่าทาง น้ำเสียง รวมถึงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอมีความน่าสนใจและชวนติดตามตลอดการนำเสนอ

ประกาศผลคัดเลือกรอบแรกภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง Websiteของ อพวช: www.nsm.or.th
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเชิญมาเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2563 (Young Thai Science Ambassadors 2020) ระหว่างวันที่21 – 25 พฤษภาคม 2563เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากหน่วยงาน ระดับประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิลาสินี ไตรยราช
บุรวัชร์ นาคสู่สุข
ฐิติยา ชุ่มมาลี

Email: [email protected]
โทร 02 577 9999 ต่อ 1473, 1474 และ 1476

แหล่งที่มาข้อมูล