โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561

โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว 2561
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้จริง หรืออาจนำไปสู่สินค้า บริการที่ออกสู่ตลาดในรูปแบบนวัตกิจ (Startup) หรือธุรกิจเพื่อสังคมได้ (Social Enterprise) โดยการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018: YGA 2018) ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วมแสดงผลงาน ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 16 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

LINE : @greenovation
Facebook : www.facebook.com/youthgreenovationawards
Website : powerofinnovation.or.th
จัดโดย มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม