ประกวดโครงงาน นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ ปี 2562

นักวิทย์น้อย truelab 2562
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย 
(สวทศ.) เห็นความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา จึงได้ร่วมกับ กลุ่มทรู จัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ‘ ในหัวข้อเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม‘ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างนักเรียนให้มีักษะศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะร่วมกันทำงานแบบรวมพลัง มีทักษะการคิดริเริ่ม ทักษะการร่วมสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อตอบแทนสังคมด้วยการทำโครงงานหรือทำวิจัยพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

เปิดรับโครงงาน                                              วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

ปิดรับโครงงาน                                               วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน                         วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 โครงงาน    วันจันทร์ที่ กันยายน 2562

ทาง www.trueplookpanya.com, www.baiyokehotel.com, สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล     วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

นักวิทย์น้อยทรูทัศนศึกษา                                 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น

– โครงงานประเภทสำรวจ
– โครงงานประเภททดลอง
– โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนา และหรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด

2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 -3 คน ต่อ โครงงาน

3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง โครงงานเท่านั้น

โครงงานที่เข้ารอบสุดท้าย จำนวน 10 โครงงาน

รางวัลในการประกวด
รางวัลเหรียญทอง จำนวน รางวัล

– ทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท
– โล่เกียรติยศ
– ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนการสอนจากทรูปลูกปัญญา
– เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน รางวัล

– ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
– โล่เกียรติยศ
– เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน รางวัล
– ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
– โล่เกียรติยศ
– เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูที่ปรึกษา

สถานที่ส่งโครงงาน

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
เลขที่ 222 (โรงแรมใบหยกสกายถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
คุณณัฐพร อัศวพิมลพร โทรศัพท์ 0-2656-3000 กด 71516, 08-6158-2747
Email: [email protected]

แหล่งข้อมูลข่าวประกวดแข่งขัน