เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ปี 2562

เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพันธมิตร จัดโครงการแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา ที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ของตนเอง จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษา
ปีที่ 6 และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษา และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา: เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562 จากสถานศึกษาในทุกสังกัดทั่วประเทศ

ระดับอุดมศึกษา: นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 4 ทุกสาขา ทุกคณะ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กำหนดการ

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
พฤ. 16 พ.ค. – พ. 31 ก.ค. 2562 : รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
>>ระเบียบการแข่งขันระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา
>>จดหมายขอเชิญส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

ระดับอุดมศึกษา
พฤ. 1 ส.ค. – พ. 30 ก.ย. 2562 : รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 7)

แหล่งข้อมูลการประกวดแข่งขัน