อินทัชจัดประกวดวาดภาพชิงเงินรางวัลกว่า 1.3 ล้านบาท

อินทัชประกวดภาพวาด
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และถ่ายทอดความงดงามของเรื่องราวความเป็นไทย เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัยจวบจนปัจจุบันที่แสดงถึงความสุขและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามจินตนาการของเยาวชนนำเสนอผ่านภาพวาดเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป

รางวัล

การประกวดวาดภาพแบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 30,000บาท ,
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 40,000 บาท ,
ระดับมัถยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 50,000 บาท
และระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 100,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศในแต่ละระดับการศึกษา และรางวัลพิเศษ รวม 1,350,000 บาท

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 ”

1.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
2.ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด 27 ซอย พหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (เว้นวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แหล่งข้อมูลประกวดแข่งขัน