Campus Challenge 2017

campus Challenge 2017 ถนนสีขาว

Campus Challenge 2017 ภายใต้โครงการ โตโยต้า ถนนสีขาว

ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 4 โดยให้นิสิตนักศึกษา จากทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการรณรงค์ความปลอดภัยบน ท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัยจนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง โดย คาดหวังให้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เป็นพลังขับเคลื่อนใน การสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุ ได้อย่างแท้จริงในอนาคต

การประกวดออกแบบแผนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ “สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย” เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหต และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สังคมคนขับรถดี

วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยของตนหรือ ปัญหาจราจรรอบเขตรั้วมหาวิทยาลัยในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร

แผนการรณรงค์และวิธีจัดการรณรงค์จะต้องนำไปปรับใช้ได้จริงเพื่อ แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และเน้นการมีส่วนรวมของกลุ่มเป้าหมายและ การเป็นโครงการต้นแบบในการลดปัญหาจราจรในมหาวิทยาลัย

นำเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผล พร้อมผลลัพธ์ภายหลัง จากการรณรงค์แก้ไขปัญหาจริงในมหาวิทยาลัยของตน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการรับสมัคร

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า)
สมาชิกในทีม จำนวน 2-4 คน (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และชั้นปีการศึกษา แต่ต้องมาจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน)
แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาและถือเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าแข่งขันได้มากกว่า 1 ทีม)
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์แผนรณรงค์ขึ้นด้วยตนเอง ห้ามมิให้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลง จากของผู้อื่น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด และสามารถ ขอสำเนาเอกสารรับรองยืนยันในส่วนต่างๆ ได้ตลอดการแข่งขัน หากทีมหรือสมาชิกภายในทีมมีคุณสมบัติไม่ตรงกับกฎ ระเบียบการแข่งขัน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือทำผิดกฎกติกาที่ตั้งไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการนำภาพจากการทำกิจกรรมการแข่งขันที่จัดขึ้นในครั้งนี้ รวมไปถึงแผนรณรงค์ที่ได้ทำการส่งประกวดไปใช้ โดยที่ ไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า และการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลสำหรับการประกวด

รางวัลชนะเลิศ
ทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
ทุนการศึกษา 100,000 บาท และทุนสนับสนุน 50,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 80,000 บาท และทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 50,000 บาท และทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ทุนการศึกษา 15,000 บาท

รางวัล Popular Vote 1 รางวัล
ทุนการศึกษา 10,000 บาท

หมายเหตุ: สำหรับรางวัลเงินทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อทำเรื่องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ในวันรับรางวัล

ช่วงเวลาการรับสมัครและปิดรับผลงาน 10 สิงหาคม – 20 กันยายน 2560

ที่มา http://www.toyota.co.th/campuschallenge2017/