แคมป์เด็กหัวการค้าปีที่4 ชิงทุนการศึกษากว่า 4ล้าน

แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ที่มีความสามารถ โดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมทั้งรับฟังแนวทางในการประกอบธุรกิจกับเจ้าของกิจการที่มีชื่อเสียง

ทางโครงการฯ ได้จัดอบรมฟรีให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยม ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครโพสรูปถ่ายบน Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC” พร้อมแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด หากผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้เข้าร่วมแคมป์ดังกล่าว มีสิทธิได้รับรางวัล เดินทางไปทัศนศึกษาต่างประเทศและทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร 

-นักเรียนที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์
-ไม่เคยเข้าร่วมแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า มาก่อน

ขั้นตอนการสมัครและการประกวด 

เว็บไซต์โครงการ : ผู้สนใจเข้าร่วมกรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ ที www.utcc.ac.th/bizcamp เลือกกรอกใบสมัคร

Facebook : 
-โพสท์รูปถ่ายที่แสดงความเป็นเด็กหัวการค้า บน Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC” พร้อมแนะนำตัวเอง ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น ระดับชั้น โรงเรียน ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด
-รอให้รูปถ่ายของตนเองปรากฏบน Timeline ของ Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC”
-กด Share โพสท์ตนเองจาก Facebook Fanpage “แคมป์เด็กหัวการค้า UTCC” พร้อมทั้ง Hashtag #แคมป์เด็กหัวการค้าปี 4 #UTCC #วิทยาลัยผู้ประกอบการ ให้โพสต์ที่ปรากฏบน Timeline Facebook ของผู้สมัคร โดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ Public ด้วย
-ปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2560
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
-ยืนยันการเข้าร่วมแคมป์ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ที่เว็บไซต์โครงการ www.utcc.ac.th/bizcamp
-ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้าค่าย และพักค้างคืนภายใน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิตระหว่าง วันที่ 5-7 มกราคม 2561 เพื่อเข้าอบรม แข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจรอบสุดท้าย (มีอาหาร และเครื่องดื่มของโครงการฯ รับรองผู้ร่วมแคมป์ตลอดการจัดงาน)
-ประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และรับรางวัลทุกประเภทในวันที่ 7 มกราคม 2561

หมายเหตุ 
-รางวัลทุนการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ การตัดสินของคณะกรรมการ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถือเป็นที่สิ้นสุด
-รายละเอียดของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ที่มา http://utcc2.utcc.ac.th/bizcamp/index.php