ธ.กสิกรไทยจัดงานประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย 2555

กสิกร ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย
กสิกร ประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย

ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญร่วมประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 เป็นเวทีให้ศิลปินไทย-เทศ สร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ 3 มิติอย่างอิสระ รวม 13 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,400,000 บาท

ธนาคารกสิกรไทยได้จัดให้มีการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 และได้วางระเบียบการประกวดไว้ ดังต่อไปนี้

1. แนวเรื่อง
ศิลปินสามารถกำหนดแนวเรื่องโดยอิสระ ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาแนวทางการสร้างสรรค์และรูปแบบการแสดงออกในศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย

2. ประเภทศิลปกรรม ได้แก่
2.1 งานศิลปกรรมที่มีลักษณะ 2 มิติ ได้แก่ งานวาดเส้น (Drawing) งานจิตรกรรม (Painting) คืองานศิลปกรรมประเภทการวาด ระบายหรือเทคนิคการปิดปะ และ งานภาพพิมพ์ (Print) คืองานศิลปกรรมประเภทศิลปะภาพพิมพ์ ในประเภทและกระบวนการภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ (Intaglio) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ (Wood Cut / Wood Block) ภาพพิมพ์แม่พิมพ์แผ่นยาง (Lino Cut) หรือ กระบวนการภาพพิมพ์แบบต่างๆ เช่น ภาพพิมพ์แม่พิมพ์หิน (Lithograph) หรือ ภาพพิมพ์ชิ้นเดียว (Monoprint)

2.2 งานศิลปกรรมที่มีลักษณะ 3 มิติ ได้แก่ งานประติมากรรม (Sculpture) คืองานประเภทการปั้น หล่อ แกะสลัก การเชื่อมโลหะ หรือวัสดุสมัยใหม่

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานและลักษณะงานที่ส่งเข้าประกวด
3.1 เป็นศิลปินสัญชาติไทย หรือศิลปินต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.2 เป็นผู้สร้างผลงานจากความคิดของตนเองและเป็นงานที่ทำด้วยฝีมือของตนเอง
3.3 เป็นศิลปกรรมที่ไม่เคยแสดง ณ ที่อื่นใดมาก่อน

4. การส่งงานเข้าประกวด
4.1 ศิลปินมีสิทธิ์ส่งงานเข้าประกวดได้ประเภทละไม่เกิน 2 ชิ้น และส่ง ณ จุดรับงานแห่งเดียวกันตามข้อ 4.8
4.2 ขนาดของงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ประเภทงาน 2 มิติ จะต้องมีขนาดด้านละไม่เกิน 2 เมตร (รวมกรอบ)
 • ประเภทงาน 3 มิติ จะต้องมีขนาดกว้าง ยาว และสูงไม่เกินด้านละ 1 เมตร (ไม่รวมแท่นฐาน)

4.3 งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้วิธีการและวัสดุที่คงทนถาวร
4.4 งานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมจะติดตั้งได้
4.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องศึกษาในระเบียบการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2555 และยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ จากนั้นจึงลงนามในใบส่งผลงานเพื่อเป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่
4.6 กรณีผู้ส่งงานประสงค์จะจำหน่ายผลงานนั้น ๆ ให้แจ้งราคาไว้ในใบส่งผลงาน
4.7 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 9 กันยายน 2555 พร้อมกันทุกภูมิภาค
4.8 ติดต่อส่งผลงานได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

 • ภาคใต้ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  โทร. (074) 443-959
 • ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
  โทร. (02) 221-3841/ (085) 087-9373
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  โทร. (043) 754-384
 • ภาคเหนือ ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทร. (053) 944-833

4.9 การส่งและรับคืนผลงานเป็นความรับผิดชอบของศิลปินเจ้าของผลงาน
อนึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมเท่านั้นเพื่อเข้า ร่วมแสดงนิทรรศการ โดยคณะกรรมการดำเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

5. คณะกรรมการ
ธนาคารกสิกรไทยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ ดังนี้

5.1 คณะกรรมการคัดเลือก
ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ทินกร กาษรสุวรรณ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรรเสริญ มิลินทสูต กรรมการ

ภาคเหนือ

 • รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร ประธานกรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง กรรมการ
 • อาจารย์พิชัย กรรณกุลสุนทร กรรมการ
 • อาจารย์คามิน เลิศชัยประเสริฐ กรรมการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ประธานกรรมการ
 • อาจารย์ทวี รัชนีกร กรรมการ
 • อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง กรรมการ
 • อาจารย์โชคชัย ตักโพธิ์ กรรมการ
 • อาจารย์นิพนธ์ ขันแก้ว กรรมการ

ภาคใต้

 • อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์พิเชษฐ์ เปียร์กลิ่น กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทอง กรรมการ
 • อาจารย์จรูญ ศรียะพันธุ์ กรรมการ
 • อาจารย์ปริทรรศ หุตางกูร กรรมการ

5.2 คณะกรรมการตัดสิน

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ประธานกรรมการตัดสิน
 • อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน กรรมการ
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม กรรมการ
 • ศาสตราจารย์เดชา วราชุน กรรมการ
 • ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก กรรมการ
 • ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ กรรมการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง กรรมการ
 • อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ กรรมการ
 • อาจารย์ชิโนรส รุ่งสกุล กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์พิษณุ ศุภนิมิตร กรรมการและเลขานุการ
 • อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยเลขานุการ

6. การคัดเลือกและตัดสิน
6.1 การคัดเลือกและตัดสินแบ่งเป็น

 • รอบคัดเลือก ณ ภูมิภาคที่ส่งผลงาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกในแต่ละภาคเป็นผู้พิจารณา
 • รอบตัดสิน ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ โดยคณะกรรมการตัดสินเป็นผู้พิจารณา

6.2 การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการตัดสิน ถือว่าเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้
6.3 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินทรงสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพเพื่อรับรางวัลและเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ
6.4 คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินทรงสิทธิ์ในการงดหรือเพิ่มรางวัลใดรางวัลหนึ่งได้
6.5 ผลการตัดสินรอบสุดท้ายจะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ www.kasikornbank.com และผ่านทางสื่อมวลชน

7. รางวัล รางวัลแบ่งออกเป็น 13 รางวัล รวมเงินรางวัล 1.4 ล้านบาท ได้แก่
7.1 รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลละ 300,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
7.2 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 200,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
7.3 รางวัลพิเศษ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัลละ 70,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล
* เงินสมนาคุณผลงานละ 5,000 บาท สำหรับผลงานของศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการจะได้รับภาย หลังร่วมแสดง ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล

8. กรรมสิทธิ์ของงานที่ได้รับรางวัล
8.1 งานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ และรางวัลพิเศษให้ตกเป็นสมบัติของธนาคารกสิกรไทย
8.2 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบผลงานบางชิ้นให้แก่หน่วยราชการและองค์กรต่าง ๆ
8.3 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลและร่วมแสดงนิทรรศการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานและการจัดพิมพ์ผลงานเพื่อเป็นวิชาการ และประโยชน์ต่อสาธารณะ

9. กำหนดการดำเนินการ
9.1 การส่งผลงาน วันที่ 7-9 กันยายน 2555 เวลา 10.00-16.00 น. พร้อมกันทุกภูมิภาค
9.2 การคัดเลือกระดับภูมิภาค

 • ภาคใต้
  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ภาคกลางและตะวันออก
  ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ภาคเหนือ
  ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9.3 การตัดสินรอบสุดท้าย ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารพหลโยธิน)
9.4 มอบรางวัลและการแสดงนิทรรศการ

มอบรางวัล วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารพหลโยธิน
การแสดงนิทรรศการ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ (อาคารพหลโยธิน)

10. ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล ให้ศิลปินผู้ส่งงานรับงานคืน ดังนี้
10.1 ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถรับคืนได้ที่จุดส่งผลงานในแต่ละภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยจะได้รับค่าขนส่งคนละ 1,000 บาท และหากพ้นกำหนดเวลาการรับงานคืนตามที่ประกาศแล้ว คณะกรรมการดำเนินการไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันจะพึงมีได้
10.2 ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัล แต่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถรับคืนได้ที่จุดรับงานตามภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยจะได้รับเงินค่าสมนาคุณคนละ 5,000 บาท ตามหมายเหตุในข้อ 7 และหากพ้นกำหนดเวลาการรับงานคืนตามที่ประกาศแล้ว คณะกรรมการดำเนินการไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันจะพึงมีได้

สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายสื่อสารและองค์การสัมพันธ์ ธนาคารกสิกรไทย 0 2470 2653-8