ช่อง7 จัดงานประกวด YOUNG MODEL

ประกวด YOUNG MODEL

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้จัดการประกวด YOUNG MODEL ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การประกวด Thai Supermodel Contest 2012 และได้กำหนดระเบียบการการประกวด YOUNG MODEL ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
1.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกตาม
ความสามารถที่เหมาะสมกับวัย
1.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสมัครสมานสามัคคีและเห็นคุณค่าของมิตรภาพ
    1.3 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่วงการนางแบบ และ วงการบันเทิง

2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด
2.1 ผู้สมัครต้องเป็นเด็กผู้หญิงเท่านั้น
2.2 ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 14 ปี ในวันรับสมัคร
(ต้องเกิดระหว่าง วันที่ 20 ตุลาคม 2541 ถึง 20 ตุลาคม 2543)
2.3 ผู้สมัครต้องกล้าแสดงออกอย่างสมวัย สดใส เป็นธรรมชาติ (ไม่แต่งหน้าในการคัดเลือก)
2.4 ผู้สมัครต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
นางแบบและการแสดง
2.5 ผู้สมัครต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดที่กำหนดไว้
ภรรยา และไม่เคยตั้งครรภ์ และ/หรือให้กำเนิดบุตรมาก่อนแต่อย่างใด
2.6 ผู้สมัครต้องไม่มีสัญญาผูกพันกับโมเดลลิ่ง คณะ หรือหน่วยงานอื่นที่ใกล้เคียงในสายงานการแสดง
ประเภทต่างๆ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกมาก่อน

3. การสมัครเข้าประกวด
3.1 สมัครด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. เท่านั้น
ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
3.2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครที่กองประกวดฯ จัดให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 การแสดงความจำนงเพื่อขอสมัครเข้าประกวด ฯ กระทำได้ด้วยการ สมัครด้วยตนเอง เท่านั้น
พร้อมหลักฐาน คือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรทางราชการอื่นที่ระบุ
รูปถ่ายและวันเดือนปีเกิด
3.4 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ลงนามยินยอมให้เข้าร่วมประกวด

4. กำหนดการคัดเลือก และสถานที่ประกวด
กองประกวดฯ ได้กำหนดจัดการประกวดรอบคัดเลือกเป็น 2 รอบ ดังนี้
4.1 คัดเลือกรอบแรก วันเดียวกับวันรับสมัคร
– วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 ณ บางนาฮอลล์ เซ็นทรัล ซิตี้ บางนา โดยยื่นใบสมัคร
พร้อมรอการคัดเลือกในวันเดียวกัน หลังจากยื่นใบสมัครแล้ว
กองประกวดฯจะนัดหมายเวลาผู้ปกครองเพื่อส่งมอบเด็กขึ้นเวทีประกวด
– การประกวดในรอบนี้ ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เตรียมเครื่องแต่งกายมาเอง และไม่ต้องแต่งหน้า
– ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงตนต่อหน้าคณะกรรมการฯ เพื่อทำการคัดเลือก
– กองประกวดฯ จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบแรก 15 คน และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
ในวันเดียวกัน
4.2 รอบตัดสิน
– วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 15 คน จะต้องเดินประกวด ร่วมกับผู้เข้ารอบ 20 คน
Thai Supermodel Contest 2012 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมกับ
ตำแหน่ง YOUNG MODEL

5. การฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม
ผู้เข้าประกวดทั้ง 15 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กองประกวดฯนัดหมายทุกครั้งเพื่อทำการฝึกซ้อม และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่กองประกวดฯ จัดไว้โดยพร้อมเพรียงกัน จนเสร็จสิ้นการประกวด และร่วมงานเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุน และแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับตำแหน่ง

6. การแต่งกายในการประกวด
ในการประกวดรอบคัดเลือก 15 คน และรอบตัดสิน ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายในชุดซึ่งกองประกวดฯ จัดหาให้พร้อมหมายเลขที่กองประกวดฯ จัดไว้ให้เท่านั้น

7. การตัดสิน
การตัดสินการประกวดครั้งนี้ จะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาอาชีพ ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวด YOUNG MODEL
8.1 ผู้ได้รับตำแหน่ง YOUNG MODEL จะได้รับ
– ทุนการศึกษา 30,000 บาท
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ฟิชโช ทานตลอดปี
– นาฬิกา Guess รุ่น W15531L1 Z (มูลค่า 7,550 บาท) จำนวน 1 รางวัลุ
– กิ๊ฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ จาก ARTY Professional by BSC
8.2 ผู้ผ่านเข้ารอบ 7 คน สุดท้าย (ยกเว้นผู้ได้รับตำแหน่ง YOUNG MODEL) จะได้รับ
– ทุนการศึกษา คนละ 10,000 บาท
– กิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ฟิชโช
8.3 ผู้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย (ยกเว้นผู้เข้ารอบ 7 คนสุดท้าย) จะได้รับ
– ทุนการศึกษา คนละ 7,000 บาท
– กิ๊ฟเซ็ทผลิตภัณฑ์ฟิชโช
– กิ๊ฟเซ็ต ผลิตภัณฑ์ จาก ARTY Professional by BS

ที่มา http://tsm.ch7.com/