คอลเกตประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส

ประกวดวาดภาพ

“My Bright Smile” Global Art Contest 

ด้วย บริษัทคอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาโครงการ“My Bright Smile” Global Art Contest เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กไทยอายุระหว่าง 6-9 ปี ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ เพื่อเป็นตัวแทนนำผลงานของเด็กไทยเข้าร่วมแข่งขัน“My Bright Smile” Global Art Contest ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรายละเอียดโครงการมีดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์โครงการ

โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (Bright Smile Bight Future) ในประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนชุดยาสีฟัน แปรงสีฟันตลอดจนสื่อการเรียนการสอน และคู่มือสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครบคลุมประมาณ 1ล้านคนทั่วประเทศ บริษัทฯ จึงขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล จะส่งไปประกวดระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อคัดสรรผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลจากประเทศต่าง ๆ มาเป็นภาพประกอบปฏิทินปี 2561 ทั้งนี้ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับทุนการศึกษาจากบริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดและวิธีการดำเนินงานของโครงการ

โครงการ “My Bright Smile” Global Art Contest นี้ จัดขึ้นเพื่อให้โรงเรียนส่งตัวแทนนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาอายุระหว่าง 6-9 ปี และมีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษวาดเขียนขนาด A3 (29.7×42 ซม) โดยไม่จำกัดเทคนิคในการวาดภาพและการใช้สี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกผลงานชนะเลิศระดับประเทศ และส่งผลงานที่ได้รับรางวัลในประเทศไทย เข้าประกวดระดับระหว่างประเทศที่สำนักงานใหญ่ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หากผลงานใดได้รับการคัดเลือกจะถูกนำตีพิมพ์ลง ปฏิทินประจำปี 2561

กติกาการสมัคร

• ผู้เข้าสมัครจะต้องกรอกแบบฟอร์ม รายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง (ตามใบสมัครที่แนบมาให้)
หมดเขตรับใบสมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 (ตามตราประทับไปรษณีย์) ส่งผลงานที่ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) 19 ซอยแยกถนน ณ ระนอง ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซอง ประกวดวาดภาพ สังกัด โรงเรียน ทั่วไป หรือโรงเรียน กพด.)
• ประกาศผลผู้เข้าชนะเลิศภายในวันที่ 30 ธันวาคม 60 ( โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งในใบสมัคร)

กติกาการประกวด

1. ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุระหว่าง 6-9 ปี
2. เป็นการวาดภาพในหัวข้อ ฟ. ฟันสวย ยิ้มใส เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ไม่จำกัดเทคนิคและการใช้สี (พร้อมเขียนชื่อ อายุของนักเรียน โรงเรียน ที่อยู่ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ไว้หลังภาพ)
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นหรือได้รับรางวัลมาก่อน เข้าประกวดในนามโรงเรียน
4. สร้างสรรค์ผลงานในกระดาษวาดเขียนขนาด A3 ( 29.7×42 ซม.)
5. ไม่สามารถลอกผลงานจากนิตยสาร,หนังสือ หรือภาพใดๆจากอินเตอร์เน็ตได้
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

คณะกรรมการการตัดสินประกอบด้วย

• อาจารย์ สังคม ทองมี ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธร ประธานคณะกรรมการตัดสิน
• ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
• ผู้แทนจากสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
• ผู้แทนจากสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็ก
• ผู้แทนจากบริษัท คอลเกต-ปาล์โอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ

รางวัลจากการประกวด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

1. รางวัลชนะเลิศ (สำหรับนักเรียน ประถมทั่วประเทศ ) My Bright Smile ประจำประเทศไทย
– รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– ทุนการศึกษา 20,000 บาท
– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
รองชนะเลิศ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 2 รางวัล
– โล่ประกาศเกียรติคุณ
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท
– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
สำหรับโรงเรียน ( ชนะเลิศและรองชนะเลิศ )
โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด

– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด

2. กลุ่มนักเรียนประถมสังกัด สถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลชนะเลิศ (สำหรับโรงเรียนสังกัด กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชน)
– รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– ทุนการศึกษา 20,000 บาท
– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
รองชนะเลิศ (สำหรับนักเรียน) จำนวน 2 รางวัล
– โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด
– ทุนการศึกษา 10,000 บาท
– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด
สำหรับโรงเรียน ( ชนะเลิศและรองชนะเลิศ )
โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดประกวด
– ประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดประกวด