ทุน UWC ทุนระดับมัธยม ปี 2562

ทุน uwc thailand
รูปภาพสวยๆ จาก page UWCThailand

ประกาศรับสมัคร ทุน UWC

ขณะนี้ ทางเราเปิดรับสมัครทุน UWC ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ 1 และ 2
UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

หน่วยที่ 3
UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

หน่วยที่ 4
UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

หน่วยที่ 5
Armand Hammer United World College of the American West รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา

หน่วยที่ 6 และ 7
Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 8
UWC Red Cross Nordic เมือง Fjaler ประเทศนอร์เวย์

หน่วยที่ 9
Mahindra College UWC รัฐ Maharashtra ประเทศอินเดีย

หน่วยที่ 10
UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

หน่วยที่ 11
UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

หน่วยที่ 12
Robert Bosch UWC เมือง Freiburg imBreisgau ประเทศเยอรมนี

หน่วยที่ 13
UWC Dilijan สาธารณรัฐอาร์เมเนีย

หน่วยที่ 14, 15, 16
UWC Changshu China มณฑล Jiangsu สาธารณรัฐประชาชนจีน

หน่วยที่ 17, 18
UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ​​​​​​​​​​​​​​

สำหรับนักเรียนมีที่สิทธิสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นนักเรียน UWC สำหรับปีการศึกษา 2562 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)
  • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร
  • ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2544 – 1 กันยายน 2546 เท่านั้น
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วิธีการสมัคร

สามารถทำการสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: กรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร

(คณะกรรมการขอความร่วมมือผู้สมัครในการใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลัก)

วิธีที่ 2 ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF)

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณา ทางไปรษณีย์ด่วน ลงทะเบียน (EMS) ไปยัง

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร

สำนักงาน ก.พ. 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

(วงเล็บมุมซองว่า “สมัคร UWC”)

ภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

เอกสารที่ส่งหลังวันดังกล่าวจะไม่รับพิจารณา

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา