มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลให้ทุนระดับประถม-ปริญญาตรี

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้
มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญ ในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศ มูลนิธิทิสโก้ฯ จึงเน้นความสำคัญของการบริจาคทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ประเทศชาติของเราต่อไป

ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงระดับปริญญาตรี (สามารถรับทุนต่อเนื่องได้)

มูลค่าทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่

– ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

– ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมฯ อาชีวะฯ และอุดมศึกษา

วิธีการสมัคร:

1. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารได้ที่ http://tiscofoundation.org/thai/conduct3_th.html

2. สมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.tiscofoundation.org/Online/Startup.aspx

ปิดรับสมัคร:

ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา