ทุน กพ. ทุนมัธยมปลาย เพื่อศึกษาต่อปริญญาตรี ปี 2565

ทุนมัธยม
สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 โดยทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565

1.1 ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน
1.2 ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 28 ทุน
1.3 ทุนรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน
1.4 ทุนบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ทุน
1.5 ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 2 ทุน

ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2564

ได้แก่ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 2 ทุน
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://scholar2.ocsc.go.th