KVIS เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นม.4 พร้อมให้ทุนการศึกษา

ทุนมัธยมปลาย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 2563
กลุ่ม ปตท. ผู้สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินการของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีเป้าหมายและปธิธานแน่วแน่ว่า จะให้โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประเทศ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนากำลังคนระดับสูงของประเทศ ที่สามารถทำงานวิจัย ร่วมกับและแข่งขันกับนานาชาติได้ สามารถสร้างองค์ความรู้ ประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ให้กับสังคมไทยและประเทศชาติ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไทย ลดการพึ่งพาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากต่างชาติ

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จำนวน 72 คน

การรับสมัคร

สมัครออนไลน์ตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2562

ทุนการศึกษาและเงื่อนไขการให้ทุน

1. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะได้รับทุนการศึกษา ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าที่พัก และค่าอาหารแต่อย่างใด
2. ทุนการศึกษา ตามข้อ 1 เป็นทุนให้เปล่าถือเป็นทุนที่เป็นรางวัลกับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3. นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกต้องพักในบ้านพักที่โรงเรียนจัดให้ภายในโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียน และต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน
4. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้สูงสุดตามศักยภาพ ค้นหาความถนัดและความสนใจของตนเอง มุ่งมั่นศึกษาต่อและประกอบอาชีพเป็นนักวิจัยในด้านที่ถนัดและสนใจ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง และคนที่มีอุดมการณ์มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ เสียสละ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://www.kvis.ac.th

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา