เปิดรับสมัครทุน JSTP รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

ทุน JSTP รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project – JSTP) รุ่นที่ 26 ประจำปี 2566

โอกาสที่จะได้รับ

  • เปิดโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ กิจกรรมฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์ การบรรยายพิเศษและกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
  • สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ รับทุนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 บาท/โครงงาน
  • มีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงและนักเทคโนโลยีพี่เลี้ยงชั้นนำของประเทศ (Mentor) คอยให้คำปรึกษาการทำงานทางวิทยาศาสตร์อย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
  • มีโอกาสได้รับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาและทุนวิจัยจนจบปริญญาเอก โดยไม่ผูกพันการรับทุน

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

นักเรียนที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ในปีการศึกษา 2565 และกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในปีการศึกษา 2566

กรอบเวลาและแผนการดำเนินงาน

เปิดรับสมัคร (ออนไลน์) >> กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2566
พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ >>เมษายน 2566
สัมภาษณ์และประกาศผลการคัดเลือก >> พฤษภาคม 2566
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ >> มิถุนายน 2566
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ >> ตุลาคม 2566
ติดตามความก้าวหน้า >> ธันวาคม 2566 – เมษายน 2567
นำเสนอผลการดำเนินงานโครงงานวิทยาศาสตร์ >> พฤษภาคม 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับทุนระยะยาว >> มิถุนายน 2567

Link คำแนะนำในการกรอกใบสมัครโครงการ JSTP

https://shorturl.asia/JPWf8

Link แบบฟอร์มใบสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ JSTP

https://forms.gle/8vH9HjCyZqTcLvbF8

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1436, 1434

โทรสาร 0 2564 7141

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา