ASEAN Scholarships 2021 ทุนมัธยมสิงคโปร์

ทุน ASEAN Scholarships for Thailand
ASEAN Scholarships เป็นทุนจากกระทรวงศึกษาธิการที่มอบทุนต่อเนื่องอย่างทุกปี เพื่อให้โอกาสนักเรียนจากอาเซียนได้เข้ามาศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีทุน 2 ประเภท สำหรับประเทศไทย ทุนนี้แบ่งให้เข้าสอบเพื่อเรียนต่อ 2 ระดับชั้นคือ เรียนต่อ Secondary 3 และ Pre University One (ม.5) รายละเอียด ดังนี้

ระดับ Secondary 3

เป็นทุนให้เปล่า 4 ปี เข้าเรียนชั้น Secondary 3-4 แล้วสอบ GCE O-level และต่อ Junior College อีก 2 ปี แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 16 มี.ค. 2563 – 11 พ.ค. 2563

สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 63 และทราบผลเดือน กันยายน 63

เมื่อได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ปลายเดือน ตุลาคม 2562

เอกสารหลักๆ ที่ต้องเตรียม เพื่อประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (ที่มีข้อมูลผู้สมัครเป็นภาษาอังกฤษ)
สำเนาผลการเรียน ( transcript) เป็นภาษาอังกฤษ (แจ้งทางโรงเรียนให้ออกให้ได้)
สำเนาสูติบัตรผู้สมัครฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ (กรณีมีเปลี่ยนชื่อน้อง คุณพ่อ,คุณแม่ และทำให้ชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร รบกวนแปลเอกสารการเปลี่ยนชื่อทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง)
เนื่องจากเป็นเอกสารสำหรับสมัครสอบทางการ จึงแนะนำให้แปลโดยสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือโดยทนายที่ได้รับอนุญาตให้รับรองสำนวนการแปล (สอบถามเรื่องการแปลโดยทนายได้กับ PREPTITUDE)
Portfolio หรือแฟ้มรวบรวมผลงาน และเกียรติประวัติที่ใช้ในการกรอกใบสมัคร (เอกสารนี้สำหรับเตรียมไว้ในขั้นตอนสัมภาษณ์ ไม่ต้องส่งตอนยื่นไม่ใบสมัคร)

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Secondary 3 (ผู้สมัครต้องเรียนจบหรืออยู่ระหว่างการเรียน ม.2 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2004 – 2006 ( พ.ศ. 2547 – 2549)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 1 และ ม. 2 หรือ ระดับ ม. 2 และ ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน
1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
5) ค่าสอบ วัดผล GCE O-Level และ A-Level
6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
7) ทุน 4 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ระดับ Pre-U One

เป็นทุนให้เปล่า 2 ปี เข้าเรียนชั้น Junior College 1-2 (เทียบประมาณ ม. 5-6) แล้วจึงสอบ GCE A-Level เพื่อเอาผลไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

กำหนดการ

เปิดรับสมัคร 16 มี.ค. 2563 – 11 พ.ค. 2563

สอบช่วงเดือน กรกฎาคม 63 และทราบผลเดือน กันยายน 63

หากได้รับคัดเลือกจะเดินทางไปประเทศสิงคโปร์มกราคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัครระดับ Pre University One (ผู้สมัครต้องเรียนจบ หรืออยู่ระหว่างการเรียนม. 3 แล้ว)

 • ถือสัญชาติไทย
 • เกิดในช่วงปี ค.ศ. 2002 – 2003 ( พ.ศ. 2544 – 2546)
 • มีเกรดเฉลี่ยในระดับ ม. 3 และ ม.4 หรือ ระดับ ม. 4 และ ม.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ใช้ผลปลายภาคของทั้งสองชั้นปี)
 • มีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่อง
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกห้องเรียน

สิ่งที่จะได้รับจากทุน

1) ค่าใช้รายปีและจัดหาที่พักพร้อมดูแลค่าใช้จ่ายให้
2) ค่าตั้งตัวช่วงปีแรก ( ให้ครั้งเดียว)
3) ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้น economy
4) ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนต่างๆ ( ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวเบ็ดเตล็ด)
5) ค่าสอบ GCE A-Level (ครั้งเดียว)
6) เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลและประกันอุบัติเหตุ
7) ทุน 2 ปี โดยผู้ได้รับทุนจะต้องรักษามาตรฐานการเรียนได้ตามเงื่อนไขที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่  https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand


ASEAN Scholarships for Thailand

MOE offers scholarships to bright young students from ASEAN countries, China and India to study in Singapore. We partner various organisations to administer these scholarships.

While studying in Singapore, students will be given opportunities to broaden their horizons and develop important skills such as leadership, communication and other life skills to equip them for the 21st century. They can also help to promote goodwill and understanding among young people from different countries and Singapore.

This webpage provides information about the ASEAN Scholarships for Thailand.

Applications for ASEAN Scholarships for Thailand are now open till 11 May 2020. Apply now!

ABOUT THE SCHOLARSHIPS

The ASEAN Scholarships for Thailand are tenable for studies at Secondary 3 or Pre-University 1 in selected Secondary Schools or Junior Colleges, leading to the award of the Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level (GCE A-Level) (or equivalent) certificate.

The Scholarship is renewed annually, subject to the satisfactory performance of the scholar.

CRITERIA & TENURE

Apply now if you meet the following criteria:

ASEAN Secondary 3 Scholarship

 • Nationals of Thailand
 • Performed consistently well in your school examinations
 • Proficient in English
 • Good record of participation in co-curricular activities
 • Born between 2004 and 2006
 • Mathayom 1 and 2 or Mathayom 2 and 3 final year results with a Grade Point Average of 3 and above
 • Tenure: 4 years

ASEAN Pre-University Scholarship

 • Nationals of Thailand
 • Performed consistently well in your school examinations
 • Proficient in English
 • Good record of participation in co-curricular activities
 • Born between 2002 and 2003
 • Mathayom 3 and 4 or Mathayom 4 and 5 final year results with a Grade Point Average of 3 and above
 • Tenure: 2 years

VENUE OF TEST AND INTERVIEW

 • Bangkok

BENEFITS

 • Annual allowance with hostel accommodation
 • Settling-in allowance
 • Return economy class air passage
 • Coverage of school fees
 • Coverage of GCE O-Level and A-Level examination fees (once only, if applicable)
 • Subsidised medical benefits and accident insurance cover

APPLICATION PROCEDURE

Please submit your application online by 11 May 2020.

If you have any queries regarding the application process, you may find answers to your queries through the Frequently Asked Questions or contact our customer service centre at +65 68722220.