สยามคูโบต้าให้ทุนมัธยม กว่า 3.7ล้าน

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ทุนประถม ทุนมัธยม

สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของสยามคูโบต้า ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต จึงจัดตั้งโครงการ “ลูกเรียนดี พ่อแม่ภูมิใจ กับ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง” เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้กับบุตรลูกค้าดีเด่น ที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการสอบชิงทุนการศึกษา ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ปีที่ 7 โดยในปี 2561 นี้ ลักษณะของทุนการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ทุนการศึกษาที่มอบให้ครั้งเดียว โดยการสอบคัดเลือกประจำปี

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 135 ทุน มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 135 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 135 ทุน มูลค่าทุนละ 7,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 135 ทุน มูลค่าทุนละ 8,000 บาท
รวมทั้งหมด 540 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,510,000 บาท

2. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 11 ทุน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ทุน/ปี มูลค่าทุนละ 5,000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 3 ทุน/ปี มูลค่าทุนละ 6,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 3 ทุน/ปี มูลค่าทุนละ 7,000 บาท
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 2 ทุน/ปี มูลค่าทุนละ 8,000 บาท
รวมทั้งหมด 11 ทุน/ปี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 210,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นลูกค้าที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อสินค้ากับสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง และมี ชื่อ-สกุล ระบุในจดหมายเท่านั้น
2. ผู้สอบชิงทุนต้องเป็นบุตร/หลาน ที่ได้รับการยินยอมจากผู้เช่าซื้อเท่านั้น และมีชื่อ-สกุล ระบุในจดหมาย เท่านั้น
3. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
4. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถใช้สิทธิ์ขอทุนการศึกษาได้เพียง 1 ทุน

รายละเอียดการลงทะเบียนสมัครสอบชิงทุนการศึกษา

เตรียมหลักฐานสำหรับกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ดังนี้
1. บัตรประชาชนของลูกค้าที่มี ชื่อ-สกุล ระบุในจดหมาย
2. บัตรประชาชน หรือสูติบัตรของบุตร/หลาน สำหรับสมัครสอบชิงทุน ชื่อโรงเรียนที่ผู้สมัครสอบชิงทุนกำลังศึกษาอยู่

ผู้สมัครสอบชิงทุนสามารถลงทะเบียนสมัครสอบชิงทุนการศึกษาโดยเลือกวัน และสนามสอบได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสอบได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.skl.co.th
2. ลงทะเบียนสมัครสอบผ่านหมายเลข ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 0-2833-3555 กด 0
3. ลงทะเบียนสมัครสอบผ่านหมายเลขโทรศัพท์สาขาของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง
4. ลูกค้าติดต่อสมัครสอบด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง ใกล้บ้าน ระยะเวลาในการรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

การสอบชิงทุนการศึกษา

1. ระยะเวลาการสอบชิงทุนการศึกษาตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561
2. ผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษาต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง 49 สาขา ทั่วประเทศ ในเวลาทำการ (วันจันทร์ – เสาร์ 08.00-17.00น.) รายละเอียดและวันเวลาในการสอบสามารถตรวจสอบได้ที่ www.skl.co.th

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสอบชิงทุนการศึกษา

1. สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่แสดง ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครสอบชิงทุนการศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชนของลูกค้าที่มี ชื่อ-สกุล ระบุในจดหมาย จำนวน 2 ชุด
4. สำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียน (ปพ.7) อายุไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันออกเอกสาร จำนวน 1 ชุด
5. บัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ใบ
6. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว (สำหรับติดใบสมัคร) จำนวน 2 รูป

เงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี

สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 11 ทุน มีเงื่อนไขรับทุนการศึกษาในปี 2562 – 2564 ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะต้องรักษาผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ไม่ต่ำกว่า 3.00
2. ผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จะต้องรักษาผลการเรียน (เกรดเฉลี่ย) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ส่งใบรับรองผลการเรียนฉบับจริง ปีการศึกษา 2561 – 2563 มายังหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เลขที่ 101/19-24 หมู่ที่ 20 ถนนนวนคร 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี (ยึดวันที่ประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยไม่ต้องสมัครสอบชิงทุนในปีนั้น

การประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาภายในวันที่ 15 กรกฏาคม 2561 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ www.skl.co.th
2. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง โทร. 0-2833-3555

การติดต่อรับทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเดินทางมารับทุนการศึกษาด้วยตนเอง ณ สำนักงานสาขาของสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง หรือสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนถูกต้อง และได้รับ SMS ยืนยันเท่านั้น
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาเฉพาะผู้ที่นำหลักฐานมาครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนด และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่สอบชิงทุนการศึกษา
– ผลการพิจารณาทุนการศึกษาของคณะกรรมการจากบริษัทฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

ลิงค์อ้างอิงแหล่งทุน