บริติช เคานซิล รับสมัคร ทุน Inspire กว่า 14 ทุน

ทุน Inspire
ภาพจาก : http://www.britishcouncil.or.th/

ทุน Inspire! มอบโอกาสให้นักเรียนสัมผัสกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรและเรียนภาษาอังกฤษเป็นระยะเวลาสองสัปดาห์กับสถาบันชั้นนำของสหราชอาณาจักร

จุดประสงค์ของทุน Inspire! คือเพื่อมอบโอกาสให้นักเรียนไทยสร้างรากฐานทางภาษาที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต เพื่อเพิ่มพูนทักษาะทางภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยปีนี้มีทุนการศึกษามอบให้ถึง 14 ทุน

ทุน Inspire! จะมอบให้แก่นักเรียนอายุระหว่าง 9-15 ปี และ 16-19 ปีที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความ การคัดเลือกนักเรียนนั้น ดำเนินการโดยโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วม

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมถึงค่าเรียนและที่พักอาศัย ค่าอาหารตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ รวมทั้งค่าและเดินทางทั้งไปและกลับจากสนามบิน

โรงเรียนและวิทยาลัยที่มอบทุน
นักเรียนอายุระหว่าง  9-15 ปี
London International Study Centre (1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตร  Academic Pre-GCSE programme)
Oswestry School
The Royal School, Wolverhampton
Saint Michael College

นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี
Cardiff Sixth Form College
Gower College Swansea
London International Study Centre (1 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตร  Academic A level programme)
Oswestry School
The Royal School, Wolverhampton
Saint Michael College
Wrekin College

หัวข้อเรียงความ
นักเรียนอายุระหว่าง 9-15 ปี
Education: the Best Investment for the Future

นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี
How Can Studying Abroad Shape Your Future?

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย
ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา
อาศัยอยู่ในประเทศไทย
มีหรือสามารถมีหนังสือเดินทาง
สามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้ปกครองได้
ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรงที่ส่งผลระหว่างการศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร

ระเบียบการแข่งขัน
เรียงความต้องเป็นภาษาอังกฤษ
เนื้อหาของเรียงความต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดและใช้ภาษาเหมาะสม
ใช้โปรแกรม Microsoft Word 2003 หรือ compatible version ตัวอักษร Arial ขนาด 12
ความยาวของเรียงความ: กลุ่มอายุ 9-15 ปี 300-500 คำ / กลุ่มอายุ: 16-19 ปี 500-1,000 คำ
ระบุจำนวนคำที่ส่วนท้ายของเรียงความ
ผู้สมัครขอรับทุนต้องเขียนเรียงความด้วยตนเอง และเรียงความนั้นต้องไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันใดมาก่อน
บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเก็บเรียงความที่ส่งเข้าประกวดและไม่ส่งคืนเรียงความแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
การตัดสินของกรรมการถือเป็นยุติและไม่สามารถอุทธรณ์ได้
โรงเรียนและวิทยาลัยอาจมีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเป็นการตัดสินในรอบสุดท้าย


เงื่อนไขอื่น ๆ

เรียงความที่ส่งมาถือเป็นทรัพย์สินของบริติช เคานซิล
นักเรียนที่ได้รับทุนสามารถเดินทางไปเรียนในช่วงที่ทางโรงเรียนแนะนำเท่านั้น เว้นแต่ได้นับการอนุญาตจากทางโรงเรียน
ทุนการศึกษาบางทุนอาจไม่มีผู้ได้รับเลือกให้ได้รับทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินของโรงเรียนและวิทยาลัยที่ให้ทุน
ทุนการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน/ทรัพย์สิน/หรือบริการใดๆ และไม่สามารถมอบหรือโอนให้ผู้อื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริติช เคานซิลไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่สามารถเดินทางไปเรียนได้
ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับคัดเลือกมากกว่าหนึ่งทุน การคัดเลือกจะอิงจากลำดับที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการยื่นขอวีซ่าและตั๋วเครื่องบินไปกลับเอง
บริติช เคานซิลสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนโครงการทุน Inspire! ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม หากบริติช เคานซิลไม่สามารถดำเนินโครงการ ฯ ตามช่วงเวลาที่ได้ประกาศ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม และหากบริติช เคานซิลไม่สามารถดำเนินโครงการฯ ได้ ผู้ได้รับทุนจะได้รับของรางวัลตอบแทน
ตารางเรียนหรือกิจกรรมของแต่ละโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะ

ประกาศผู้ชนะทุน Inspire! วันที่ 18 มกราคม 2557 ในงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และทาง www.britishcouncil.or.th

กรุณาส่งใบสมัครพร้อมเรียงมาที่:
Education UK (Inspire! Scholarship)
British Council
254 ซอยจุฬาลงการณ์  64 สยามสแควร์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพ ฯ  10330

หรือ E-mail: [email protected]
บริติช เคานซิลถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น ของวันที่ 19 พ.ย. 2556 ทางอีเมล์

ที่มา :  http://www.britishcouncil.or.th