ทุนมัธยม ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2016

ทุนมัธยม ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2016

ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาประเทศสิงคโปร์ (AY2016 ASEAN Scholarships for Thailand)
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ vvww.moe.gov.sg/education/scholarships/ asean/thailand

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
– หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ระดับ Secondary Three ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
– ระดับ Pre-University ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5
**คำอธิบาย**
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์ แบ่งเป็น
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี (ระดับ Secondary Three) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE O-Level
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี หรือ (ระดับ Pre-University) สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับวุฒิ GCE A-Level

สมัครระดับ Secondary Three ได้แก่
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หรือ
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 (เรียนซ้ำ 1 ปี)
***นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับ Secondary Three จะได้รับทุนศึกษาต่อในระดับ Pre-University

สมัครระดับ Pre-University ได้แก่
1. ผู้สมัครที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
2. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 โดยภายหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะศึกษาที่สิงคโปร์เป็นเวลา 2 ปี คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 (เรียนซ้ำ 1 ปี)

วิธีการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร. 022816370 ต่อ 111
2. ขอรับใบสมัครทางไปรษณีย์
กรุณาส่งซองเปล่าติดแสตมป์ 5 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาดอย่างน้อย 16 ซม. x 20 ซม. วงเล็บมุมซอง (รับใบสมัครทุนสิงคโปร์)
3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bic.moe.go.th
4. สมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง
Ministry of Education
School Placement and Scholarships Branch
Level 3, Podium Bloc
1 North Buona Vista Drive
Singapore 138675 (ASEAN Scholarships Thailand)

หมดเขตรับสมัคร 4 พฤษภาคม 2558

ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/61385