คูเวตให้ทุน ม.ปลาย ปี 2561

ทุนรัฐบาลคูเวต มัธยม

กระทรวงศึกษาธิการรัฐคูเวต ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2561 – 2562 สาขาศาสนศึกษา ให้แก่นักเรียนไทย จำนวน 4 ทุน โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าพาหนะระหว่างที่พักและสถานศึกษา

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และไม่เกิน 15 ปี (นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561)
2. สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตร 6 ปี หรือ 8 ปี โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับประถมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. เคยศึกษาภาษาอังกฤษ อารบิก หรือฝรั่งเศส เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี
4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยมีหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้พิการ
6. ต้องมีประวัติการเรียนต่อเนื่อง โดยไม่เคยถูกให้ออก
7. ไม่เคยศึกษาในประเทศคูเวตมาก่อน
8. ไม่เป็นนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศคูเวต
9. มีสัญชาติไทย

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน Click..
2. สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาระเบียนผลการศึกษาระดับประถมศึกษา
3. สำเนาสูติบัตร
4. ใบรับรองแพทย์ (ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษภายหลังได้รับคัดเลือก)
5. สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางภายหลังได้รับคัดเลือก)
6. รูปถ่ายขนาด 4 × 6 ซม. จำนวน 10 รูป
7. หนังสือรับรองความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อารบิก ฝรั่งเศส และอื่นๆ (หากมี)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 มีนาคม 2561

การจัดส่งใบสมัคร

จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ไปยัง “สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงาน กศน. ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300” (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลคูเวตระดับชั้นม.ปลาย 2561”) ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 (หากส่งใบสมัครทางไปรษณีย์วันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2561 กรุณาส่ง EMS เท่านั้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2628 5646 ต่อ 117-118

ลิ้งค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา