ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2563 (The Young Leader’s Program) ระดับปริญญาโท

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leader's Program ปริญญาโท

ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2562(2019) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

1.  สาขาวิชา Public Administration หรือ Public Policy
2.  สาขาวิชา Local Governance

รายละเอียดปรากฏตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อยู่ด้านล่าง
โดยผู้สนใจสามารถ
– ขอรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครฉบับจริง ได้ที่สำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 12 – 27 กันยายน 2562 ผู้สมัครต้องใช้เอกสารฉบับจริงที่ขอรับได้จากสำนักงาน ก.พ. ในการสมัครเท่านั้น
– ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการคัดเลือก  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) มาที่สำนักงาน ก.พ. หรือส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา