ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนโท-เอก สาขาเคมี ปี 2561

ทุนปริญญาโท เอก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร 1 ปี) และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร 3 ปี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสนใจศึกษาต่อในหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

หลักสูตรเน้นการทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 สร้างกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง

ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี หรือ โท ถึงตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีสิทธิสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สิทธิประโยชน์ของทุน

• ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
• ค่าครองชีพเดือนละ 6,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน สำหรับหลักสูตรโท และ 8,000 บาท เป็นเวลา 36 เดือนสำหรับหลักสูตรเอก
• นักศึกษามีสิทธิสมัครทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จำนวน 50,000 บาท สำหรับหลักสูตร ป.โท และ 100,000 บาทสำหรับหลักสูตร ป.เอก เมื่อนักศึกษาผ่านการอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครทุน

หลักสูตรโท ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.00
หลักสูตรเอก ผู้สมัครต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 3.25 หรือ คะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ ในกรณีที่สำหรับการศึกษาระดับโท แบบ ก1 (เน้นวิจัย) มีผลงานตีพิมพ์อย่างน้อย 1 ฉบับในวารสารฐานข้อมูล SCOPUS หรือ ISI

ติดต่อเพิ่มเติมที่ [email protected] หรือ ฝากข้อความในเวปไซต์ www.chemistrywu.com