ทุนนักศึกษาไทย ในเกาหลี

woojung ทุนการศึกษา
ด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรม Woojung (Woojung Education & Culture Foundation) ของบริษัท Booyoung Group ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสาธารณรัฐเกาหลี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2018

ผู้สมัครขอรับทุนของประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรด B ขึ้นไป
4. มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาของรัฐบาล หรือทุนการศึกษาอื่น ๆ

ผู้สนใจต้องยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ดังนี้

1. ใบสมัคร
2. Certificate of Admission.
3. Certificate of Enrollment (ต้นฉบับ)
4. ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) (ต้นฉบับ)
5. หนังสือรับรอง (Recommendation Letter)
6. เอกสารแนะนำตัว (Self-Introduction)
7. แผนการเรียนสำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2018 (Study Plan)
8. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบข้างต้นมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ [email protected] เท่านั้น เพื่อพิจารณารวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ส่งต่อให้มูลนิธิฯ ดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายต่อไป โดยหมดเขตรับสมัครภายในเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ มาพร้อมกันในอีเมล์ฉบับเดียว และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะตอบกลับอีเมล์เมื่อได้รับใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ แล้ว โดยหากไม่มีอีเมล์ตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้

อนึ่ง ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจะต้องนำใบสมัครและต้นฉบับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปมอบให้กับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ของมูลนิธิฯ ในวันสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้ติดต่อโดยตรงต่อไป และผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนฯ จะต้องเข้าร่วมงานมอบทุนฯ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-795-0095 ต่อ 203 หรือ 306 และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่่เกี่ยวข้องได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1NwFqYh5YL3fmU1aQDuMsC48Ql3rbv4of?usp=sharing

แหล่งที่มาทุนการศึกษา