โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18

โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู

โครงการนักข่าวแห่งอนาคตทรู ครั้งที่ 18 ชิงรางวัลดูงานที่สำนักข่าวระดับโลก BBC World News ลอนดอน 2 รางวัล
• รางวัลพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2020 ที่สำนักข่าว Sky’s Global Headquarter ณ สหราชอาณาจักร 2 รางวัล
• ฝึกปฏิบัติงานข่าวที่ TNN16 และโอกาสรับทุนเรียนปริญญาโทที่นิด้า 2 รางวัล

6 กุมภาพันธ์ 2563 – กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์บรรยงค์ สุวรรณผ่อง ประธานกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย รวมทั้งผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดย รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ – สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16 โดย ดร.พลภฤต เรืองจรัส รองผู้อำนวยการ – บริติช เคานซิล ประเทศไทย โดย นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการ และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองประธาน ร่วมเปิดโครงการ “นักข่าวแห่งอนาคตทรู” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 (18th True Future Journalist Awards 2020) ณ ห้องสมุด อาคารทรู ทาวเวอร์

ทั้งนี้ กลุ่มทรูเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานข่าวกับคนในวงการวิชาชีพระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเลิศ (Excellent FJA) 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวที่ BBC World News ลอนดอน ส่วนนักข่าวแห่งอนาคตทรูดีเด่นประจำภูมิภาค (Outstanding FJA) 5 คน จะได้ฝึกปฏิบัติงานข่าวกับสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN16 เป็นเวลา 1 เดือน ตลอดจนมีโอกาสรับรางวัลพิเศษ การเข้าร่วมงานสัมมนา Future News Worldwide 2020 ณ สหราชอาณาจักร จำนวน 2 รางวัล นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบรอบแรกทั้ง 30 คน ยังได้รับสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษาต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จำนวน 2 รางวัล อีกด้วย

ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่…
http://www.trueplookpanya.com

และเฟสบุคแฟนเพจ True Future Journalist Awards – FJA

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

สอบคัดเลือกรอบแรกในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 พร้อมกัน 8 แห่งทั่วประเทศ