ไปรษณีย์ไทยให้ทุนป.โท MBA ที่ UK/USA ปี 2561

ไปรษณีย์ไทย ให้ทุนปริญญาโท

ไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (Master of Business Administration) จำนวน 1 ทุน ณ ประเทศอังกฤษ หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยใน อังกฤษ
1.University of Cambridge
2. London Business School
3. University of Manchester
4. University of Oxford
5. University of London

มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา
1. Harvard University
2. University of Pennsylvania (Wharton)
3. University of Chicago (Booth)
4. Massachusetts Institute of Technology
5. Standford University

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัครขอรับทุน

– มีสัญชาติไทย และมีอายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดก็ได้ และต้องไม่เคยรับทุนปริญญาจากมหาวิทยาลัยในประเทศ หรือต่างประเทศในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือวิชาเอกที่เน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
– เป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้ หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่กำหนดไว้ โดยมีระยะเวลาเหลืออยู่ใม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
– ไม่เคยรับโทษจำคุก
– มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่พิการทุพพลภาพ
– มีความประพฤติดี

การรับสมัคร

– สามารถโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://file.thailandpost.com/upload/content/aaaaa_5a6fd27a19545.pdf และส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมลที่ [email protected] หรือยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

– ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังนี้:

• รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก, แว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
• ประวัติย่อ (Resume) และ Statement of Purpose จำนวน 1 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด
• สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) จำนวน 1 ชุด
• สำเนาปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร อย่างละ 1 ชุด
• ใบคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
• ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาให้เข้าศึกษาในระดับ ป.โท ในสาขาที่ตรงกับที่ไปรษณีย์ไทยกำหนด หรือกรณีศึกษาอยู่ในสาขาและมหาวิทยาลัยนั้นๆ อยู่แล้ว ให้ส่งหนังสือรับรองจากสถาบันมา รวมทั้งใบแสดงผลการเรียนของเทอมที่ผ่านมา (ถ้ามี)

ที่มาลิงค์แหล่งทุนการศึกษา