SET Scholarship 2020 ในระดับปริญญาโท

ทุนปริญญญาโท SET

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)มุ่งขยายโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาดทุนไทย จัดโครงการ SET Scholarship 2020 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ สำหรับบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาที่หลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 อันดับแรกของสาขาวิชานั้น ๆ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีโอกาสเข้าทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจบการศึกษา

สมัครได้ตั้งวันนี้ จนถึง 17 เมษายน 2563

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา