ทุนการศึกษาโดยรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) ปี 2022

ทุนรัฐบาลไทย oyal Thai Government Scholarships
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที) ซึ่งเป็นสถาบันบัณฑิตศึกษานานาชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาไทย ซึ่งมีคุณสมบัติ เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG FELLOWSHIP) เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ในขณะนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยความรู้และนวัตกรรม เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของโมเดลนี้ คือ การสร้าง ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0) หมายความว่า ประชากรไทยทุกคนตัองได้รับโอกาสในการพัฒนาให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างวิศวกร. นักวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารมืออาชีพ ให้มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ. และการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนักวิชาชีพเดียวกันจากประเทศอื่นๆ. และเป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศไทยในสังคมที่ไร้พรมแดนของโลกต่อไปในอนาคต

สถาบันเอไอที จึงขอเชิญ ผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว เข้ารับทุนอุดหนุนจากรัฐบาลไทย (RTG Fellowships) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หรือ เอก เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น ประชากรไทย 4.0 (Thai Citizen 4.0)

รายละเอียดทุนปริญญาเอก

– สำหรับนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน
– ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน มูลค่าทุนประมาณ 1.50 ล้านบาท ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 2.75 ในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในรายชื่อ QS 1,000 World University Rankings หรือ QS Top 350 Asian Universities Ranking หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.00 จากมหาวิทยาลัยอื่น
– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ≥ 3.50 ในระดับปริญญาโท
– กรณีที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ GPA ผู้สมัครสามารถนำส่งบทความทางวิชาการ ซึ่งได้รับการให้ดัชนีใน Scopus เป็นหลักฐานทางวิชาการ ประกอบการพิจารณาได้
– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษากำหนด (IELTS หรือ EET ≥ 5.5) กรณีผู้สมัครมีคะแนน AIT EET 5.0 จะต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Bridging Program และต้องทำคะแนน AIT EET อย่างต่ำ 5.5 ก่อนการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฯ Bridging Program

รายละเอียดทุนปริญญาโท

– สำหรับนักศึกษาไทยที่เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน
– ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน มูลค่าทุนประมาณ 848,000 บาท (สำหรับทุนที่ได้รับ 100%) ไม่มีข้อผูกมัด

คุณสมบัติและเอกสารประกอบ

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและทุนที่ได้รับ

ทุนรัฐบาลไทย RTG Fellowships

*มหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่กำหนดหมายถึงมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน QS 1,000 World University Rankings หรือ QS Top 350 Asian University Ranking

– มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามที่สถาบันภาษากำหนด (IELTS หรือ EET >5.0) กรณีผู้สมัครมีคะแนน AIT EET 4.5 จะต้องสมัครเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตร Bridging Program และต้องทำคะแนน AIT EET อย่างต่ำ 5.0 ก่อนการลงทะเบียนเรียนที่สถาบันฯ Bridging Program

หมดเขตรับสมัคร

28 กุมภาพันธ์ 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Ms. Wilailak at 02-524-5023, or
Ms. Kanchana at 02-524-6119, or
Ms. Sanranya at 02524-5021 or
E-mail: [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา