PIM ให้ทุนปริญญาโท MBA ปี 2018 กว่า 80,000 บาท

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ทุนปริญญาโท mba

โค้งสุดท้ายสำหรับห้องเรียน MBA เปิดสอบชิงทุนการศึกษา และส่วนลดพิเศษ มูลค่ากว่า 80,000 บาทฟรี
ร่วมค้นหาอาชีพนักบริหารธุรกิจ และ HR Business Partner ในยุค Digital เก่งลงทุนและแสวงหาโอกาส เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

1.MBA – สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (MTM) หลักสูตรเดียวที่มุ่งเน้นการสร้างนักบริหาร ผู้ประกอบการ เนื้อหาการเรียนครอบคลุมการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร

  • เรียนรู้การจัดการธุรกิจแบบครบวงจรทั้งการจัดการธุรกิจและ Supply Chain Management เพื่อให้เข้าใจกระบวนการธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค
  • มุ่งเน้นการเรียนแนวใหม่ที่ทำให้เข้าใจการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) ที่ถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จากนักบริหารชั้นนำ
  • โอกาสทางธุรกิจ ต่อยอดและเชื่อมโยงธุรกิจแก่นักศึกษาที่เป็นเจ้าของสินค้า ผ่านทางเครือ CP/CP ALL

2. MBA-สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ (POS) หลักสูตรหนึ่งเดียวที่ตอบโจทย์การเป็น New Gen Leader ให้สามารถยกระดับตนเองให้เป็น Business Partner และนักจัดการองค์การแนวใหม่ที่มีศักยภาพ

  • เน้นการนำกลยุทธ์ธุรกิจ (Business Strategy) การบริหารองค์การ (Organization) และการบริหารคน (People) มาใช้ร่วมกัน เพื่อการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้เป็นผู้นำขององค์กร เพื่อก้าวสู่การเป็น future leader

สิทธิพิเศษ

  • รับทุนการศึกษาและส่วนลดมูลค่ากว่า 80,000 บาท
  • วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนผ่านโปรแกรมวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว และโปรแกรม Career-Coaching โดยคณาจารย์ที่ได้รับการ Certified โดยตรง มูลค่า 10,000 บาท ฟรีทันที
  • แบ่งชำระค่าเทอมได้เป็น 22 เดือน

สมัครด่วน!! ภายใน วันที่ 1 เมษายน 2561 นี้

หลักสูตรปริญญาโท (MBA) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สมัครเรียน http://pimnet.pim.ac.th/stuprofile/graduate/
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://mba.pim.ac.th/
โทร. 02-855-0471