มูลนิธิปิดทองหลังพระให้ทุนป.โท

ทุนปิดทองหลังพระ ปริญญาโท
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วย ปฏิบัติงานของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ มีโครงการทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ แก่นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของ รัฐและเอกชนทั่วประเทศ ทุนละ 20,000 บาท

โดยวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ มีหัวข้อและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการขยายความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนาตาม แนวพระราชดำริ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกับงานพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องมีเนื้อหา วิธีการศึกษาที่เป็นการประยุกต์แนวพระราชดำริในการพัฒนา และหลักการทรงงาน ดังนี้
1) แนวพระราชดำริในการพัฒนา 6 มิติ การนำความรู้ทางด้านวิชาการ และความรู้ทางด้านภูมิสังคม มาผสมผสานเพื่อทำให้มนุษย์มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในแต่ละพื้นที่
2) หลักการทรงงาน
* หลักคิด : การพึ่งตนเอง มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีฐานความรู้ เรียบง่าย ประหยัด มุ่งความคุ้มค่าคุ้มทุน
* หลักการจัดการ : มีการวางแผน ทำเป็นขั้นตอน มีการจดบันทึก และประเมินผล
* หลักการพัฒนาคน : เข้าใจปัญหาของตัวเอง พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด และทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้

รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ หทัยรัตน์ พ่วงเชย
ฝ่ายจัดการความรู้ โทร 02-6115006 email : [email protected] โทรสาร 02 6581413

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา