ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาค 2/2562

ทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2563)

ทุนสนับสนุนหลักสูตร สมัครเข้าศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านโครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาโท ภาค 2/2562
เลือกประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนหลักสูตร

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. ใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
2. ใบสมัครทุนสนับสนุนหลักสูตร
3. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. เอกสารแนบอื่นๆ (ถ้ามี) ผลงานการตีพิมพ์ของนักศึกษา หรือประสบการณ์การทำวิจัย
ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เกิน 2 ปี

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา