ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ทุนป.โท-เอก พยาบาล

ทุนปริญญาโท เอก พยาบาล
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล/อาจารย์พยาบาล เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 2)

มูลค่าทุนการศึกษา:

กําหนดให้ทุนการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ทุน งบประมาณทุนละ 1,500,000 บาท ต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อหลักสตรปริญญาโท-เอก สาขาพยาบาลศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้ปฏิบัติงานตําแหน่งพยาบาล/อาจารย์พยาบาลที่ได้ผ่านการปฏิบัติงานมาแล้วไม่ต่ํากว่า 1 ปี
2. สําเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
3. อายุไม่เกิน 35 ปี
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
5. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษโดยผลการทดสอบที่มี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
-TOEFL (Internet Based) ไม่ต่ํากว่า 65 คะแนน หรือ 2.5.2 IELTS (Academic Module) ไม่ต่ํากว่า 5.5 คะแนน หรือการสอบอื่นๆ ที่เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสอบคัดเลือก
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และมีผู้ที่สามารถรับรองได้
7. สามารถจัดให้มีผู้ค้ําประกันเป็นบิดาหรือมารดาของตน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือโดยการ วางหลักประกันตามที่เงื่อนไขการค้ําประกันที่วิทยาลัยกําหนดไว้

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากร บุคคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ในวัน-เวลาราชการ

ปิดรับสมัคร:

24 ธันวาคม 2561

แหล่งทุนการศึกษา