คปภ. ให้ทุนปริญญาโท เอก ในต่างประเทศ ปี 2562

OIC ทุนปริญญาโท ทุนปริญญาเอก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ในต่างประเทศ จำนวน 2 ทุน โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จะต้องได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับที่น่าเชื่อถือ ของต่างประเทศไม่เกิน 25 อันดับแรก

สาขาวิชาของทุนที่รับสมัครสอบมีดังนี้

1. การประกันภัย/การบริหารความเสี่ยง
2. กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน คปภ. (Cyber Law) กฏหมายประกันสุขภาพ
3. คณิตศาสตร์ประกันภัย
4. การเงิน / วิศวกรรมทางการเงิน / Financial Risk Management
5. สถิติ
6. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering/ Cyber Security/ IT Security/ Data Analytics/ Data Architecture/ IT Architecture/ Technology Management)
7. เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ
8. บัญชี
9. Artificial Intelligence / Machine Learning
10. Innovation

รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลาไม่เกิน 16.30 น.

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา