ศาลยุติธรรมให้ทุนเรียนปริญญาโทต่างประเทศ ปี 2564

ทุนปริญญาโท ศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรมให้ทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2564 (ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)

จำนวน 3 ทุน ในสาขากฎหมาย ดังต่อไปนี้
– กฎหมายภาษีอากร – กฎหมายสิ่งแวดล้อม – กฎหมายเทคโนโลยี เน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัครสอบ

– เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการศาลยุติธรรม
– ผู้สมัครสอบในสาขาวิชากฎหมาย ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยมีผลการเรียนไม่ต้ำกว่า 3.00 และเป็นผู้สอบได้เป็นเนติบัณฑิตไทย
– เป็นผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร
– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศจากแหล่งทุนอื่นใดที่มีข้อผูกพัน
– เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ TOEFL-ITP อย่างน้อย 550 คะแนน หรือ TOEFL-CBT อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ TOEFL-iBT อย่างน้อย 79-80 คะแนน หรือ IELTS อย่างน้อย 6 คะแนน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

โดยทำการสมัครออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์สำนักการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม https://oia.coj.go.th/th/eform/category/form/id/8/iid/540
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 5412320

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา