กพ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล ประจำปี 2564 กว่า 247 ทุน

กพ เปิดรับสมัครทุนรัฐบาล

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564 มีจำนวน 79 ทุน

– ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค(Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2564 มีจำนวน 4 ทุน

– ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564 มีจำนวน 138 ทุน

– ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2564 มีจำนวน 5 ทุน

– ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 มีจำนวน 21 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธันวาคม 2563

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน (1 ประเภท คือ 1 ประกาศ) โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา https://www.ocsc.go.th/scholarship/degree