Northwestern Polytechnical University ในจีน ให้ทุนป.โท เอก

Northwestern Polytechnical University ให้ทุนป.โท เอก

มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์ โพลีเทคนิคอล (西北工业大学, Northwestern Polytechnical University) หรือซีกงต้า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2558/2559 (เริ่มเดือนกันยายบน 2558) มหาวิทยาลัยประสงค์จะมอบทุนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) หลักสูตรภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษาไทย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น (ดังปรากฏตามเอกสารแนบ Program.pdf ) หลักสูตรปริญญาโท: 2 ปีครึ่ง หลักสูตรปริญญาเอก: 3 ปี

นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนุบสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินเบี้ยเลี้ยง ที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ค่าหนังสือเรียน ค่าธรรมเนียมห้องทดลอง ค่าประกันสุขภาพ ทั้งนี้ผู้รับทุนต้องจ่ายค่าเดินทางระหว่างประเทศเอง โดยผู้สมัครสามารถยื่นความจำนงค์มาในใบสมัครหากสนใจศึกษาภาษาจีนก่อนเข้าภาควิชาเป็นเวลา 1 ปี เพิ่มเติม ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครขอรับทุนได้ที่เวบไซด์ CSC (Chinese Scholarships Council) และปริ้นท์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบตัวจริง ดังปรากฏตามรายละเอียดกระบวนการและคุณสมบัติผู้สมัคร (เอกสารแนบ 2 scholarship2015.pdf) ส่งถึงมหาวิทยาลัยซีกงต้า ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558

อนึ่ง มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้พิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาด้วยตนเอง โดยจะประกาศผลปลายเดือน มิถุนายน 2558

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา : http://www.thaixian.com/images/sub_1421045399/scholarship2015.pdf