NIDA ให้ทุนปริญญาโท ปี 2563

nida ให้ทุนปริญญาโท ปี 2563
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทุนส่งเสริมการศึกษา แบ่งเป็น 3 ประเภท

  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตรและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร
  • ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3 เป็นทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตกึ่งหนึ่งให้ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร

การกำหนดการรับสมัคร

รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ – 7 กุมภาพันธ์ 2563
สมัครสอบได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครสอบออนไลน์ และสมัครสอบด้วยตนเอง

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา