นิด้าให้ทุนปริญญาโท ปี 2562

นิด้า ทุนปริญญาโท 2562นิด้าให้ทุนปริญญาโท ปี 2562

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการศึกษา และมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีอยู่ในเกณฑ์ดี ให้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคปกติ ในสถาบัน โดยสถาบันให้การสนับสนุนผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
– ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนเดือนละ 6,000 บาท สำหรับนักศึกษาไทย และเดือนละ 10,000 บาท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)

2. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
– ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
– ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่ง ให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50

การสมัคร

สามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริการการศึกษา อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ ชั้น 3 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์กองบริหารการศึกษาที่ http://edserv.nida.ac.th/ หรือสมัครผ่านทาง Internet ได้ที่ http://entrance.nida.ac.th

สำหรับทางอินเตอร์เน็ต : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 27 มกราคม 2562
สำหรับการสมัครด้วยตนเอง : เปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม 2562 – 8 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มา :  http://edserv.nida.ac.th