ทุนปริญญาโท MBA ณ Stockholm School of Economics

ทุน mba สวีเดน
sorce of picture https://www.utbildning.se

Stockholm School of Economics ประเทศสวีเดน ประกาศรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนเต็มจำนวน เรียนต่อระดับปริญญาโท MBA ซึ่งสนับสนุนโดย Dagens Industri, utbildning.se และ Stockholm School of Economics โดยนักศึกษาต่างชาติมีสิทธิสมัครทุนนี้ได้

มูลค่าทุนการศึกษา

ทางสถาบันจะคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิรับทุน 12-15 คนเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 5-7 คนสุดท้ายเพื่อรับทุนการศึกษา โดยทุนนี้เป็นทุนที่เกิดจากความร่วมมือของ Dagens Industri, utbildning.se และ Stockholm School of Economics ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีสิทธิได้รับทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในด้านที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2018

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา