ธ.กรุงเทพให้ทุนป.โท ทั้งในและต่างประเทศ ปี 2562

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ
ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายที่จะเป็นธนาคารที่ให้บริการด้านการเงินที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีความพร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีและระบบงานที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งความเป็นสากล ตลอดจนเป็นธนาคารชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย

ด้วยความมุ่งหมายของธนาคารที่ธนาคารให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า ทำประโยชน์ให้กับสังคม และให้โอกาสพนักงานทุกคนได้เรียนรู้และก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งเป็นการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพมาร่วมงานกับธนาคาร ธนาคารจึงมีความประสงค์จะให้ทุนแก่พนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 25 ทุน

1. ทุนปริญญาโทต่างประเทศ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • สาขา MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance
 • สาขา Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics,Supply Chain Management

ประเทศสหราชอาณาจักร, จีน, ฮ่องกง และสิงคโปร์

 • สาขา MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics, Supply Chain Management

2. ทุนปริญญาโทในประเทศ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full / Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (Full / Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Computer Science and Information Technology
 • Master of Science in Finance
 • Master Program in Financial Engineering
 • Master of Arts in Business and Managerial Economics

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Flexible Time)

 • The Master of Business Administration
 • Master in Finance
 • Master of Science in Marketing

มหาวิทยาลัยมหิดล (Flexible Time)

 • Master of Business Administration Program
 • Master of Management in Entrepreneurship Management
 • Master of Management in Corporate Finance
 • Master of Science Program in Cyber Security and Information Assurance

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Flexible Time)

 • Master of Engineering and Master of Science Program in Computer Engineering

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (Flexible Time)

 • Master Program in Information and Data Science

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 1. อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 2. ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 4. ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 5. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 6. ต้องมีผลสอบ TOEFL iBT (Internet Based Test: iBT) ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 และผลสอบต้องใช้ได้จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 2. หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2562 

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดมาที่อีเมล [email protected] หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่

งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร
สายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3
เลขที่ 2222 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. (66) 0 2296 8358

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา