ม.ธรรมศาสตร์ให้ทุนป.โท ปี 2018

ทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก

ทุนการศึกษานี้สามารถศึกษาและวิจัยในประเทศไทยได้ ผู้สมัครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านโครงการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถและกระตือรือร้นในการศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มจำนวนที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเอเชียแปซิฟิกศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

– ข้อกำหนดขั้นต่ำของการใช้ภาษาอังกฤษคือ 6.5 IELTS (IELTS 6.0 สามารถดูได้จากหมายเหตุ), 550 สำหรับการทดสอบ TOEFL แบบ paper-based, 79 คะแนนสำหรับการทดสอบ TOEFL บนอินเทอร์เน็ตและ 213 คะแนนสำหรับการทดสอบ TOEFL แบบใช้คอมพิวเตอร์หรือ 550 คะแนนสำหรับ TU-GET

– รายงานคะแนนอย่างเป็นทางการของภาษาอังกฤษ จะมีผลเฉพาะในกรณีที่การทดสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลายื่นคำขอ อย่างไรก็ตามความต้องการภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้กับผู้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

– นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติไม่จำเป็นต้องส่งหลักฐานการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการเมื่อส่งใบสมัคร

– นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 สามารถขอรับได้โดยการส่งหนังสือรับรองผลการเรียนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

– เรียงความแสดงวัตถุประสงค์และแผนการศึกษาประมาณ 500 คำ

หมดเขตรับสมัคร

กรณีรับทุนการศึกษาหมดเขต 30 เมษายน 2018 กรณีปกติ (ไม่รับทุน) 30 มิถุนายน 2018

แหล่งที่มาทุนการศึกษา