ธ.กสิกรไทยให้ทุนป.โทต่างประเทศ ปี 2563

ทุนเรียนต่อต่างประเทศจากธนาคารกสิกรไทย สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอกที่สนใจทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศได้มาถึงแล้ว!

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563

รายละเอียดทุน

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทย เป็นโสด ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชา Business Administration, Finance และสาขาวิชาอื่นๆ ที่กำหนด
– กรณีเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย และบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ไม่จำกัดสัญชาติ และต้องสามารถทำงานในประเทศไทย
1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา และผู้สมัครที่เป็นบุคคลทั่วไปต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 (กรณีพนักงานฯ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระหว่าง 2.50 – 2.74 ต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ธนาคารให้ทุน และเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด)
1.3 ผู้สมัครทุนต่างประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ
– ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับตั้งแต่ N2 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น) หรือ
– ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป (กรณีสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร
1.4 ผู้สมัครทุนในประเทศ ต้องมีผลสอบด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ
– IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือ
– CU TEP อย่างน้อย 75 คะแนน หรือ
– TU GET อย่างน้อย 550 คะแนน
1.5 ผู้สมัครที่เลือกรับทุนสาขาวิชา MBA ต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน ซึ่งผลสอบต้องสามารถใช้ได้จนถึงวันปิดรับสมัคร มายื่นพร้อมใบสมัคร เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
1.6 ผู้สมัครไม่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของธนาคารกสิกรไทย
1.7 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
1.8 ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยและบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขัน

2. เงื่อนไขในการรับทุน
2.1 ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินอุดหนุน สิทธิ และประโยชน์ตามที่หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
2.2 กรณีที่ผู้รับทุนเป็นพนักงานธนาคารกสิกรไทย หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยจะได้รับเงินเดือน เงินได้ต่างๆ ระหว่างศึกษาและนับอายุงานต่อเนื่อง
2.3 การดำเนินการ หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาของผู้ได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร มิฉะนั้นธนาคารจะยกเลิกการให้ทุนแก่บุคคลนั้น
2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปริญญาโทภายในระยะเวลาที่สถาบันฯ กำหนดไว้
2.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะได้รับการบรรจุตามที่ธนาคารเห็นสมควร
2.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันและทำสัญญาการรับทุนซึ่งมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่า “หลังจากจบการศึกษา ฝึกงานหรือดูงานแล้ว ผู้ได้รับทุนจะต้องทำงานกับธนาคาร หรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย ต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปศึกษาฝึกงาน หรือดูงานในระหว่างการรับทุน และหากอยู่ปฏิบัติงานไม่ครบกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องชดใช้เงินที่ธนาคารได้จ่ายไปทั้งหมดเกี่ยวกับการศึกษารวมกับค่าปรับอีก 1 เท่า”
2.7 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ผู้ได้รับทุนจะต้องไม่ติดต่อหรือใช้ความพยายามใดๆ ที่จะศึกษาหรือขอรับทุน เพื่อศึกษาสาขาวิชาอื่นอีก หรือศึกษาระดับสูง
กว่าทุนที่ได้รับไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือทำงานอื่นไม่ว่าจะได้รับค่าจ้าง หรือไม่ก็ตาม ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาให้สำเร็จโดยเร็วและกลับมาปฏิบัติงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

3. การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครพร้อม Upload เอกสารแนบ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2563 ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2867 4641/ 0 2470 3172 หรือส่ง e-mail มาที่ [email protected]

*** ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ IQ & 4Q ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563

สมัครทุนปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สาขาวิชา MBA, Finance, Financial Engineering และอื่นๆ http://bit.ly/2Q52Ftj

สมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Business Data Analytics
http://bit.ly/2IBduin

หากสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 02-8674641 หรือ 02-4703172

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา