KBank Annual Scholarship ปี 2566 ทุน ป.โท ทั้งในและต่างประเทศ

KBank Annual Scholarship ทุนปริญญาโท ปี 2566

KBank Annual Scholarship ปี 2566


ธนาคารกสิกรไทย มีความประสงค์จะให้ทุนแก่บุคคลทั่วไปและพนักงาน เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ประจำปี 2566 จำนวน 8 ทุน โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆดังนี้
 
ประเภทของทุน: ตามประเทศและสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
 
          ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ (Overseas)
 
          ประเทศที่กำหนด: สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และ อื่นๆ
 
          สำหรับสาขาวิชาแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
 
            1. หมวดสาขาวิชาธุรกิจ อาทิ บริหารธุรกิจ (MBA) การเงิน (Finance) วิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (Fintech)  สถิติ (Statistics) การจัดการธุรกิจดิจิทัล (Digital Management)
 
            2. หมวดสาขาวิชาวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics)
 
            3. หมวดสาขาวิชาพัฒนาและการจัดความความยั่งยืน (Sustainability Management) และ
 
            4. หมวดสาขาวิชา อื่นๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของธนาคาร

 
           ณ สถาบันการศึกษาในประเทศ (Domestic)
 
           มหาวิทยาลัยที่กำหนด: สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
           สาขาที่กำหนด: MBA, MFE, MSF, MIF, MIM

ธนาคารมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตัวเอง “ให้คุณเป็นคุณ ได้เต็มศักยภาพ” (Possibility to Make an Impact) โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย ท้าทายความสามารถ และกลับมาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ธนาคารสู่โลกการเงินยุคใหม่ภายหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโท

สมัครพร้อมอ่านรายละเอียดกันที่นี่ http://bit.ly/3RWgatP
รีบสมัครด่วน วันนี้ – 15 เมษายน 2566
เพราะนี้จะเป็น โอกาสได้ทำงานที่ชอบ เจอทีมที่ใช่ ได้เปิดโลกกว้าง 

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา